Studijski program: Studije politikologije, međunarodne studije, studije novinarstva, socijalna politika i socijalni rad

Naziv predmeta: Politička sociologija

Nastavnik/nastavnici: prof. dr Slaviša Orlović, doc. dr Despot Kovačević

Status predmeta: Obavezni (P, M, N) / izborni (S) Broj ESPB: 6

Osnovni cilj predmeta je da osposobi studenta za sintetičko teorijsko i analitičko mišljenje o ključnim teorijskim pitanjima odnosa društva i politike, kao i za političke analize političkih procesa. U okviru predmeta upoređuju se klasična i moderna stanovišta o pitanjima koja čine nastavni sadržaj.

Očekuje se da će na nakon savlađivanja ovog predmeta student steći dublje razumevanje protivurečnosti savremene države i civilnog društva. Izučavanje političke sociologije nudi uvid u savremene teorije moći i vlasti, kompeticije i konflikta različitih društvenih i političkih aktera.

Uvidom u relevantne teorije i prakse, studenti će se osposobiti za analizu dubinskih slojeva političkog života. Uz sve ovo, stiču se sposobnosti za objašnjenje dinamike društvenih i političkih procesa.

Studenti će steći neophodna znanja i imati uvid u važnije teorijske i empirijske pristupe važne za razumevanje, analizu i tumačenje društvenih i političkih procesa.

Teorijska nastava

Politička sociologija je nauka koja se bavi odnosom politike i društva i države i društva u čijem središtu je pitanje moći. Politička sociologija proučava prirodu i posledice moći u društvu, odnose između različitih aktera koji se sukobljavaju ili takmiče za raspodelu moći u jednog državi ali i globalno. Fokusira se na društvene okolnosti i politički kontekst u kojem različiti akteri deluju u skladu sa društvenim normama i institucijama.

Teorijska nastava osvetljava dihotomne podele i oprečne pojmove, koji se međusobno sagledavaju, porede i analiziraju po svojoj suprotnosti, kontradiktornosti i antinomiji, ali koji mogu biti komplementarni i međusobno dopunjivi.

Takvi pojmovi su: civilno društvo i država; moć i vlast; elite i mase; socijalna stratifikacija i politička kultura; društveni konflikt i društveni konsenzus; društveni pokreti i interesne grupe; politička participacija i politička reprezentacija; sociologija političkih partija i sociologija izbora; demokratija i nedemokratski režimi; i globalizacija i antiglobalizacija.

Praktična nastava

Studenti će na vežbama čitati, analizirati i tumačiti izvorne tekstove i baviti se analizoma sadržaja i upoređivanjem, kako bi stekli praktična znanja i veštine za kritičko promišljanje i analizu fenomena koji se proučavaju na predmetu.

Slaviša Orlović, (2019), Politička sociologija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Dopunska literatura:
1. Maks Veber, Politika kao poziv, (u: Duhovni rad kao poziv, 1998, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, Sremski Karlovci, str. 101-189.)
2. Robert Dal, Poliarhija (1997, Filip Višnjić, Beograd, str. 11-42.) i
Norberto Bobio, Budućnost demokratije (1990, Filip Višnjić, Beograd, str. 13-38.)
3. Ivan Krastev, Ometena demokratija, globalna politika protesta, 2017, Službeni glasnik, Beograd, str. 70)
4. Miler Jan-Verner, Šta je populizam?, 2017, Fabrika knjiga, Peščanik, str. 7- 99.

  • Teorijska nastava: 30
  • Praktična nastava: 30

Predavanja, vežbe u grupama kroz analizu izvornih tekstova i kritičko promišljanje

Maksimalni broj poena 100

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 8 pismeni ispit
praktična nastava 12 usmeni ispit 50
kolokvijum-i 30 ……
seminar-i