Studijski program: Politička analitika – partije, izbori, demokratija, Ekološka politika, Izbori i izborne kampanje

Naziv predmeta: Politički život Srbije

Nastavnik/nastavnici: prof. dr Slaviša Orlović

Status predmeta: Obavezni/izborni

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta je da polaznicima master studija omogući teorijsku analizu savremenog političkog života u Srbiji. Kurs predstavlja primenu metoda i koncepata političke sociologije na Srbiji kao studiju slučaja.

U sagledavanju kompleksnih procesa konsolidacije demokratije u Srbiji biće korišćene i komparativne analize stanja i razvoja savremenih društava, sa posebnim akcentom na države i društva na post-jugoslovenskom prostoru sa ciljem situiranja i kontekstualizovanja Srbije, kao i upoređivanja sa ličnim slučajevima.

Političke promene do kojih je došlo 2000. otvorile su mnoga pitanja „odložene tranzicije“, „nadoknađujuće revolucije“, „nedovršene države“, neomeđene države, nekonstituisane države, ali pre svega pitanje konsolidacije demokratije. Institucionalni izazovi i promene u socijalnoj strukturi postavljaju brojna pitanja pred političku sociologiju.

Kurs nastoji da osvetli različite dimenzije partijsko-političkog života Srbije iz više uglova.

Kurs Politički život Srbije omogućava studentima da ovladaju neophodnim znanjima o političkim institucijama, socijalnoj strukturi, nezavisnim telima i civilnom društvu, kao i da pomogne u razumevanju i analiziranju političkih procesa u Srbiji.

Teorijska nastava

 • Političko – kulturno nasleđe Srbije;
 • Konsolidacija demokratije u Srbiji;
 • Ustavno utemeljenje Srbije;
 • Političke konsekvence izbornog sistema u Srbiji;
 • Polupredsednički sistem u Srbiji;
 • Parlamentarizam u Srbiji;
 • Institucionalizacija partijskog sistema u Srbiji;
 • Promene u socijalnoj strukturi;
 • Borba protiv korupcije u Srbiji;
 • Multikulturalizam i položaj nacionalnih manjina;
 • Civilnog društvo u Srbiji;
 • Srbija u globalizacijskim izazovima;
 • Odbrana seminarskog rada

Praktična nastava

Izrada seminarskog rada

Osnovna:

 • Orlović, Slaviša, (2008). Politički život Srbije, (između partokratije i demokratije), Beograd: Službeni glasnik str. 15-80; 105-157; 209-308; 368-375; 537-589 (uk. 283 str.)
 • Slaviša Orlović, Nezavisna tela, četvrta grana vlasti ili kontrolor vlasti, u: Savremena država, struktura i socijalne funkcije, Priredili: Vukašin Pavlović i
 • Zoran Stojiljković, Konrad Adenauer Stiftung i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2010., (str. 231-269)
 • Slaviša Orlović, (2015), Izborni bumerang (Političke posledice izbornih sistema), Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, (str. 191-226)
 • Slaviša Orlović, Institucionalni kapaciteti grada Beograda, retrospektivno i prospektivno, u: Beograd, demokratska metropola, Fakultet političkih nauka, Grad Beograd, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, 2009. Beograd (str. 23-57)
 • Slaviša Orlović, Predsednik Republike: konstitucionalno-institucionalne dileme, Godišnjak, Univerzitet u Beogradu Fakultet političkih nauka, jun, 2015, Godina IX, Broj 13, (str. 151-164)
 • Slaviša Orlović,“Elections and the Formation of Governments in Serbia 2000-2014”, The South Slav Journal, vol. 33, Nos. 3-4 (Autumn 2014), (pp. 50-82)
  Serbia: Interest groups in an unconsolidated pluralist democracy, Journal of Public Affairs, Volume 19, Issue 2, Special Issue: Special Issue on the Balkans and a collection of regular general papers, Wiley, May 2019 (str. 1-13)
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pa.1719
 • Slaviša Orlović, Development of Civil Society in Serbia since 1980s, u: Development of Civil Society in Countries in the Territory of former Yugoslavia since 1980s, Edited by Danica Fink-Hafner, Faculty of Social Sciences (Fakulteta za družbene vede), Ljubljana, 2015, (str. 121-144)
 • Slaviša Orlović, Političko predstavljanje nacionalnih manjina – Srbija u komparativnoj perspektivi, Migracijske i etničke teme, god. 27, br. 3, prosinac 2011, Zagreb str. 393-417
 • Slaviša Orlović, (2020), Političke institucije i partijski sistem, Srbije, u: Trideset godina obnovljenog višepartizma u Srbiji, uredili Slaviša Orlović i Despot Kovačević, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Hanns Seidel Stiftung, str. 41-69

Dopunska

 • Slaviša Orlović i Despot Kovačević, ur. (2020), Dvadeset godina 5. Oktobra (2000-2020), Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka I Fondacija Hans Zajdel
 • Slaviša Orlović, (2020), Uticaj izbornog sistema na partije i partijski sistem, u: Kako, koga i zašto smo birali (Izbori u Srbiji 1990-2020 godine), Institut za političke studije i Službeni glasnik
 • Slaviša Orlović i Despot Kovačević, ur. (2020), Trideset godina obnovljenog višepartizma u Srbiji, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka I Fondacija Hans Zajdel
 • Teorijska nastava: 30
 • Praktična nastava: 15+15

Predavanja, vežbe, izrada seminarskog rada

Maksimalni broj poena 100

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena
aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 30
praktična nastava usmeni ispit 40
kolokvijum-i ……
seminar-i 20